ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญพระราชทาน
ค่านิยมขององค์กร
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
งานโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ
โครงสร้างการบริหารหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
เพลงประจำโรงเรียน
 ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

O31สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
เดือน จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
การรับสินบน การจัดซื้อ ผลประโยชน์ อื่นๆ จำนวนเรื่องที่ จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่าง หมายเหตุ
จัดจ้าง ทับซ้อน ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินการ
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
มกราคม 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
มีนาคม 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
เมษายน 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
กรกฏาคม 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
กันยายน 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 ไม่มีการร้องเรียน

หมายเหตุ

1.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนและเรื่องอื่นๆ

เนื่องจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมีมาตรการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกัน

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นแนวทางใน

การดำเนินการป้องกันกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จึงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการร้องเรียนทุจริต เนื่องจากมีคณะผู้กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

 

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-2226561 โทรสาร 02-2226557 Email :phra_psk@phratumnuk.ac.th