ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญพระราชทาน
ค่านิยมขององค์กร
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
งานโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ
โครงสร้างการบริหารหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
เพลงประจำโรงเรียน
 ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

 
 
 
 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ นำผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พร้อมผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม
 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณรอบอาคารเรียน อาคารโรงโขน และบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง
 
ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เมื่อวันที่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธาน "การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ" โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
 
 
 
เมื่อวันที่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พร้อมด้วยคณะครูการศึกษาพิเศษ และดร.จินดา สรรประสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ดีจงกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต ถวิล ในการประชุมคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุม ๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบต้อนรับ ผศ.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์ และนางสาวปันณ์นภัส ธนอริยาไพศาล นักจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "ดูแลใจครู" ให้กับคณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ ห้องประชุม ๓ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการทำบุญตักบาตร และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่และประดับเข็มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณสนามฝ่ายใน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติด อาทิเช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ การออกกำลังกาย และการจัดประกวดภาพวาดระบายสี พร้อมทั้งได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียน
 
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฎศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ อาคารโรงโขน
 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้จัดกิจกกรม "คืนโขนสูเยาวชนไทย"ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยสถาบันCPA (Center for professional assessment(Thailand) ให้การสนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
 

 

 

สถานศึกษาพอเพียง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-2226561 โทรสาร 02-2226557 Email :phra_psk@phratumnuk.ac.th