ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญพระราชทาน
ค่านิยมขององค์กร
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
งานโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ
โครงสร้างการบริหารหารงาน
อำนาจหน้าที่
วัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลอาคารสถานที่
เพลงประจำโรงเรียน
ข้อมูลสถิติ
สถิตินักเรียน
สถิติการให้บริการ
ความพึงพอใจการให้บริการ
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ฝ่ายบริหารและบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันภาษาไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมการประกวดและนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีเข้าประจำหมู่และประดับเข็มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
 

ดร.เมตตา ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

 

 
นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพร้อมคณะครู นักเรียน ลงนามถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

คลิกเพื่อดูกิจกรรมต่างๆ

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คู่มือการให้บริการ
 
 
 
 

 

 

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริต

 

 

สถานศึกษาพอเพียง

 
 
 
 

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-2226561 โทรสาร 02-2226557 Email :phra_psk@phratumnuk.ac.th