ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญพระราชทาน
ค่านิยมขององค์กร
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
งานโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ
โครงสร้างการบริหารหารงาน
อำนาจหน้าที่
วัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลอาคารสถานที่
เพลงประจำโรงเรียน
ข้อมูลสถิติ
สถิตินักเรียน
สถิติการให้บริการ
ความพึงพอใจการให้บริการ
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ฝ่ายบริหารและบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์)

จัดนิทรรศการ “คนสร้างภาพ” ประจำปี ๒๕๖๖เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจัดกิจกรรมตักบาตร

ประจำวันธรรมสวนะเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๕เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 

ดร.เมตตา ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้นและรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ณอาคารโรงโขนและห้องเรียนของนักเรียน

กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมฐานบอร์ดเกมยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ๒, ๓ เมื่อวันที่๑๕กันยายน ๒๕๖๕

 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ คุณวนุรักษ์ พูนพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับความเสี่ยงและความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และคณะ ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๐ เครื่อง ณ ห้องประชุม ๓

เมื่อวันที่๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต "เรียงร้อยด้วยรักถักทอด้วยใจ จากใจกลุ่มทวาราวดี"ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อแสดงถึงการขอบคุณ แสดงมุทิตาคาราวะและเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านจนบรรลุความสำเร็จอันก่อให้เกิดประโยชน์
 
เมื่อวันที่๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานการประชุมคณะครู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยมีคณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริตและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การต่อต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ครั้งที่๒)โดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นำนักเรียนทัศนศึกษา ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง ๙๐๔ จัดวิทยากรให้ความรู้และนำชม เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของมรดกและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ครั้งที่๒)โดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓นำนักเรียนทัศนศึกษา ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง ๙๐๔ จัดวิทยากรให้ความรู้และนำชม เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของมรดกและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้เมื่อวันที่๕กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมบูรณาการลานวัดลานวัง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายใต้แนวคิดการสืบสานวัฒนธรรมไทย สืบสานนาฏศิลป์ไทยให้นิรันดร์ มีกิจกรรม อาทิ การจัดแสดงผลงานนักเรียน การแสดงขิมเดี่ยว การแสดงโขน การรำฉุยฉาย การเดินแบบชุดไทยพระราชนิยม การขับร้องประสานเสียง โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารพระตำหนักสวนกุหลาบเมื่อวันที่๒ กันยายน ๒๕๖๕
 

มื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดกิจกรรมหนูน้อยฟันดี โดยมีคณะแพทย์ จากภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการรักษาสุขภาพฟันและสอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๓

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ครั้งที่๒)โดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นำนักเรียนทัศนศึกษา ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง ๙๐๔ จัดวิทยากรให้ความรู้และนำชม เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของมรดกและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้เมื่อวันที่๑กันยายน ๒๕๖๕
 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ครั้งที่๒)โดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓นำนักเรียนทัศนศึกษา ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง ๙๐๔ จัดวิทยากรให้ความรู้และนำชม เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของมรดกและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้เมื่อวันที่๒กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ครั้งที่๒)โดยคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ นำนักเรียนทัศนศึกษา ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง ๙๐๔ จัดวิทยากรให้ความรู้และนำชม เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของมรดกและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้เมื่อวันที่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับ นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
คลิกเพื่อดูกิจกรรมต่างๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คู่มือการให้บริการ
 
 
 
 

 

 

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริต

 

 

สถานศึกษาพอเพียง

 
 
 
 
 

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-2226561 โทรสาร 02-2226557 Email :phra_psk@phratumnuk.ac.th