ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญพระราชทาน
ค่านิยมขององค์กร
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
งานโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ
โครงสร้างการบริหารหารงาน
อำนาจหน้าที่
วัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลอาคารสถานที่
เพลงประจำโรงเรียน
ข้อมูลสถิติ
สถิตินักเรียน
สถิติการให้บริการ
ความพึงพอใจการให้บริการ
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ฝ่ายบริหารและบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายอาคารสถานที่

ปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์

 
จำนวนผู้เข้าชม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กฎหมายน่ารู้

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัรกไทย พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) 2545

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ 2545

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาพอเพียง

 

 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-2226561 โทรสาร 02-2226557 Email :phra_psk@phratumnuk.ac.th