ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญพระราชทาน
ค่านิยมขององค์กร
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
งานโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ
โครงสร้างการบริหารหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
เพลงประจำโรงเรียน
 ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม2564
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดีเนื่องในวันวชิราวุธ 
การสืบสานประเพณีลอยกระทงให้กับคณะครูและบุคลากร และให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานค

การประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา

ดร.จินดา สรรประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบและคณะครูรับการนิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด เรียนภาคเรียนที่ 2/2564 คลิกที่นี่

ดร.จินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการอบรมคณะครูในหัวข้อ “มารยาทไทยตามแบบพระตำหนักฯ”คลิกที่นี่

ดร.จินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการอบรมคณะครูในหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุค New Normal” คลิกที่นี่ 
 

เชิญพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชา อนุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่23 ตุลาคม2564คลิกที่นี่

ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในโอกาสส่งตัวนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลับคืนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ สถาบันประสาทวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๗เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คลิกที่นี่
ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในโอกาสส่งตัวนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลับคืนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Add :@302omfef
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-2226561 โทรสาร 02-2226557 Email :phra_psk@phratumnuk.ac.th