ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เอกสารเผยแพร่

     
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘
 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒
     
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
 
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
     
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี๒๕๖๔(รอบ ๖ เดือน)
     
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คลิกเพิ่มเติม
       
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
 
 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-2226561 โทรสาร 02-2226557 Email :phra_psk@phratumnuk.ac.th