การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด(Open Approach)ในรูปแบบออนไลน์

Read more

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid -19)

Read more

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้(IS)โดยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Read more

กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาปี2563

Read more

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  นางยุพา มงคลทิพย์ร

Read more