โครงการคุณธรรมโรงเรียนพระตำสวนกุหลาบ

โครงงานคุณธรรม
เรื่อง ดอกไม้คุณธรรม (Moral flower)
โดย
๑. เด็กชายคณพศ ศกุนตนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ประธาน
๒. เด็กหญิงธัญวรัตม์ ชูเสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ รองประธาน
๓. เด็กหญิงบุญญิสรา แสนภวังค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ กรรมการ
๔. เด็กหญิงญาณิศา วูวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ กรรมการ
๕. เด็กหญิงวริศรา สมคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ กรรมการและเลขานุการ
พระสงฆ์ที่ปรึกษา
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว
วัดพระเชตุพนวิมลมังครารามราชวรมหาวิหาร
แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖ ๘๖๘ ๕๑๗๔
ผู้บริหารที่ปรึกษา
นางจินดา สรรประสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญกล้า ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙ ๔๙๕ ๓๔๕๒
ครูที่ปรึกษา
นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย ตาแหน่ง ครู เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖ ๐๙๔ ๑๐๔๖
นางสาวนฤมล มุกธวัตร ตาแหน่ง ครู เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙ ๙๔๖ ๖๐๗๒
สถานศึกษา
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
ถนนมหาราช แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๒๒ ๔๘๗๑ เบอร์โทรสาร : ๐๒ ๒๒๒ ๖๕๖๗
อีเมล์ : phratumnuk@windowlive.com เว็บไซต์ : http://phratumnuk.ac.th

เนื้อหาโครงงานคุณธรรม…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *