ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

                     พุทธศักราช 2525 ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานคณะกรรมการปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง  โปรดเกล้าฯให้บูรณะซ่อมแซมอาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ  และอาคารโรงโขน  ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 500 เมตร ให้ใช้การได้และมีพระราชดำริว่า  ในอดีตพระตำหนักสวนกุหลาบเคยเป็นที่ตั้งโรงเรียนมาก่อน  ฉะนั้นเมื่อซ่อมแซมแล้วก็ควรให้เป็นโรงเรียนเดิม  เพื่อพัฒนาคนและชุมชนไปด้วยและจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง  สำนักพระราชวังได้มีหนังสือด่วนมากที่  พว.0011/864  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2525  ให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวัง  และขอให้ดำเนินการจัดตั้งในปีการศึกษา 2525  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครนำเสนอคณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2525 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2525  คณะกรรมการฯมีมติเอกฉันท์ในการจัดตั้งโรงเรียน  และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามโรงเรียนว่า  “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ”  คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2525  และในวันที่ 9 เมษายน 2525  สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้มีคำสั่งที่ 51/2525 แต่งตั้งนางสาวกาญจนา  เมฆสวรรค์  ตำแหน่งอาจารย์ 2  โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานฉลากกินแบ่งอุปถัมภ์) รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

                     โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525  โดยใช้อาคารโรงโขนเป็นอาคารเรียนเปิดสอน 4 ห้องเรียน  คือ  อนุบาล 1 (2 ห้อง)  อนุบาล 2 (1 ห้อง)  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (1 ห้อง)  มีนักเรียนทั้งสิ้น 104 คน  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  และขยายชั้นเรียนปีละ 1 ชั้น  จนถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2530  1  มิถุนายน  2525   สำนักพระราชวังขอให้สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเรียกว่า
“ศูนย์เด็กปฐมวัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ”  รับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบ (ต่อมารับเด็กอายุ  ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ)
                     ปีการศึกษา  2526  โรงเรียนเปิดสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย 2 ห้อง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   เป็นโครงการทดลองเรียกว่า “โครงการศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย”   ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้เด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียน รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ปี และเตรียมความพร้อม   ให้เป็นเวลา 3 – 4 ปี
                     ปีการศึกษา  2530   นักเรียนรุ่นแรกจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จองค์ประธานคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียน       ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และรุ่นต่อ ๆ มาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดจนถึงปีการศึกษา 2549 นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นรุ่นที่ 20 และปีการศึกษา 2550 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรุ่นที่ 1 ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จนถึงรุ่นปัจจุบัน

                     วันที่ 1 พฤษภาคม  2538   คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมหามงคลซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่บ้าน มหามงคล 1  ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ เป็นสาขาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในหมู่บ้านมหามงคลซึ่งเป็นบุตรหลานของข้าราชบริพาร และเด็กบริเวณใกล้เคียงให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียนในระดับประถมศึกษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสทรงครองราชย์ครบ  50  ปี โดยใน ปีการศึกษา 2538  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1  จำนวน 1 ห้อง และขยายถึงชั้นอนุบาล 2 อีก 1 ห้องเรียน  ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  และอนุบาล 2  อย่างละ 1 ห้องเรียน

                 ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   โดยให้รับนักเรียนสหศึกษา ประเภท ไป – กลับ   ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  257/2548   ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง  และชุมชนพระบรมมหาราชวัง  ที่ประสงค์จะให้ขยายชั้นเรียนจนถึงจบการศึกษาภาคบังคับ  เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และให้โอกาสนักเรียนจากสถานศึกษาอื่น  ที่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้เข้าเรียนด้วย โดยปีการศึกษา  2548   เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  ห้องเรียน   นักเรียน  66  คน  และขยายต่อไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในปีการศึกษา  2550   ทั้งนี้   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้พระราชทานพระราชวินิจฉัยเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่  2/2547   เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2547   และครั้งที่  1/2548   เมื่อวันที่  21  มกราคม  2548
ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ  คือ
1. ระดับปฐมวัย   มีการจัดการศึกษาทั้งบริบาลศึกษา   อนุบาลศึกษา   และการศึกษาพิเศษ  ได้แก่
1.1   ศูนย์เด็กปฐมวัย   รับเด็กปกติอายุ 3 – 4 ขวบ เน้นการอบรมเลี้ยงดูแบบบริบาล ให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างถูกลักษณะ   มีสุขภาพดี   ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรมอันควรแก่วัยเด็ก เช่น มีมารยาท มีระเบียบวินัย   เคารพกติกา   รู้จักการรอคอย   มีความอดทน   รับผิดชอบต่อหน้าที่
1.2   อนุบาลศึกษา   เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากศูนย์เด็กปฐมวัย   ซึ่งให้การเลี้ยงดูอบรมอย่างถูกวิธี   เน้นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ   เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย   อารมณ์   สังคม   จิตใจ   และสติปัญญา สร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ   พุทธศักราช 2546   โดยชั้นอนุบาลรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป   ใช้เวลาเรียน 2 ปี
1.3 ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย  เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่เปิดสอนเด็กหูหนวก  ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526  ให้มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองได้  สามารถสื่อความหมายเบื้องต้นตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน
2. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  พุทธศักราช 2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นทักษะขั้นพื้นฐาน  ด้านการอ่าน          การเขียน  การคิดคำนวณ  ทักษะการคิดพื้นฐาน  การติดต่อสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  และพื้นฐานความเป็นมนุษย์      การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  พุทธศักราช 2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน  มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหา      มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกาเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความสมดุล
ทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความดีงาม  และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อ