วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรอบรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างสันติสุข

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล

3. พัฒนาศักยภาพนักเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ภาษา นวัตกรรม และสื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ