ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวกาญจนา  เมฆสวรรค์
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๑

นางนภา  สุวรรณเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๓


นางอุดมศิลป์  ศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๙

นางพัฒนา  เกตุกาญจโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๖๑

นางจินดา  สรรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน