คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางจินดา สรรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
jindsonprasit@gmail.com0851661016
นายสุวิทย์ กฤตวิโรธน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
suvit1062@gmail.com0971572840
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
patcharin@phratumnuk.ac.th0222-6561
นางสาวจิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
jitsupa@phratumnuk.ac.th02222-6561
นางมยุรี แสงรัตนทองคำ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
mayuree@phratumnuk.ac.th02222-6561
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ
ฝ่ายบริหารงานทั่าวไป
sompoch@phratumnuk.ac.th02222-6561