คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
kulo012518@gmail.com089-4792579
น.ส.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
patchrin.banana@gmail.com081-4521200
น.ส.จิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
jitsupa@phratumnuk.ac.th02222-6561
นางมยุรี แสงรัตนทองคำ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
mayuree@phratumnuk.ac.th02222-6561